O nas

W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza 170 dzieci w 7 grupach w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 – 17.00

Organami przedszkola są: dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego: „Nasze Przedszkole.Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej wydawnictwa Mac Edukacja.

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Zajęcia dodatkowe odbywają się po godzinie 13

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranym i dostosowanym do wieku sprzętem. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

W sprawie opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą również być odbierane przez osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców i opiekunów, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów. Blankiety opłat za przedszkole wydawane są przez dyrektora 10 dnia każdego miesiąca lub w inny dzień wyznaczony wcześniej przez dyrekcję. Zasady płatności za pobyt dzieci w przedszkoluustalone są przez organ prowadzący.